O nas

Przedszkole Niepubliczne Wesołe Serduszka istnieje od 1 września 2005 r. w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Kossaka 72. Działamy w oparciu o wpis Prezydenta Miasta do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Naszymi przedszkolakami są dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.

W przedszkolu jest realizowane roczne przygotowanie przedszkolne. W czasie pracy z naszymi wychowankami rozpoznajemy i zaspakajamy potrzeby dzieci oraz rozwijamy indywidualne możliwości i talenty. Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele dbają o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się dzieci. Dzieci natomiast nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów. Promujemy postawy przyjazne przyrodzie, natomiast dzieci zachęcamy do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwujemy i badamy przyrodę, dzieci uczą się odkrywać mądrość jej praw, korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

Uczymy współdziałania i możliwości docenienia wartości wspólnego dzieła, dzieci odkrywają swoją indywidualność, doskonaląc samodzielność i doświadczając swoich możliwości.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone w przedszkolu zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.