Klauzula informacyjna zgodnie z RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), jako administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole Niepubliczne „Wesołe serduszka” z siedzibą pod adresem: ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, NIP: 953-164-02-57, email: biuro@wesoleserduszka.pl, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, co związane jest z głównym przedmiotem działalności Przedszkola i jest niezbędne w zakresie realizacji umów.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.2.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, obsługa księgowa.
  6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa i realizacji celów.